Základní umělecká škola Cvikov

Aktuální informace

Provoz ZUŠ Cvikov ZUŠ od 25. 11. 2020

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.

• Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace
(jeden pedagogický 
pracovník a jeden žák);
u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.
O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

• V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Ve Cvikově dne 23. 11. 2020

                                                        Mgr. Olga Svatošová

                                                             ředitelka ZUŠ   

Hygienická opatření v ZUŠ Cvikov od 25. 11. 2020

Vstup do budovy školy

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

       Výjimečně mohou vstoupit zákonní zástupci nejmladších žáků, aby dohlédli na jejich

       příchod a odchod, popřípadě se zúčastnili krátké konzultace s pedagogem. Nutností jsou

       zakrytá ústa a nos.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy, nosí ve všech prostorách ZUŠ roušky. Výjimkou je

       výuka zpěvu, kde jsou roušky nahrazeny plastovým štítem, a výuka zobcové flétny.

— Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

— Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

V budově školy

-          Po vstupu do ZUŠ se žák zuje nebo přezuje v šatně. Svrchní oblečení si pověsí na věšák.

-          V umyvadlech na chodbě si důkladně umyje ruce a usuší jednorázovým papírovým ručníkem.

-          Po umytí použije dezinfekci na ruce.

-          Žáci čekají na výuku v hale, v šatně se zbytečně nezdržují.

-          V každé třídě bude umístěna dezinfekce na ruce. Před samotnou výukou je možné ruce znovu dezinfikovat.

-          Po návštěvě toalety je opět nutné, aby si žáci umyli ruce a použili dezinfekci.

-     V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

-         Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

-         Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a ZUŠ bude kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu).

Ve Cvikově 23. 11. 2020

                                                             Mgr. Olga Svatošová

                                                                   ředitelka ZUŠ

Zákaz osobní přítomnosti žáků v ZUŠ od 2. 11. 2020

Podle usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1112 platí s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) zákaz osobní přítomnosti žáků v základních uměleckých školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná.

Zákaz osobní přítomnosti žáků v ZUŠ od 14. 10. 2020

Podle usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 platí s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) zákaz osobní přítomnosti žáků v základních uměleckých školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná.

Plánované akce

Dokument ČT o Barabanfestu

Česká televize věnovala Barabanfestu svůj potenciál a dala mu tím hezký dárek k 10. ročníku, 
který proběhne ve Cvikově 26.-27.května 2017.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/216562260800008-tradice-pres-hranice/ 

Lusatia Consort v České televizi

Dárek od České televize k narozeninám souboru, který vznikl v roce 1996 jako flétnový a v průběhu své existence zapojil i nástroje jiné, takže v jeho skladbách je možno slyšet vedle fléten také housle, klarinet, saxofon, kytaru, různé rytmické nástroje, zvony, příčnou flétnu, ale i méně obvyklé nástroje historické - zvířecí rohy, středověký klarinet, kornamusy. Od roku 2004 se soubor začal velmi dynamicky rozvíjet v oblasti hudby historické (renesanční).  

Informační systém základních uměleckých škol

Vítejte v programu pro elektronickou správu dokumentů iZUŠ, který významně zjednodušil práci vedoucím pracovníkům při kontroláchizus podřízených, učitelům při vyplňování tiskopisů, rodičům a žákům zkvalitnil komunikaci se školou a zlepšil informovanost široké veřejnosti.

 

Výhody pro rodiče)

Rodiče, chcete mít dokonalý přehled o Vašem dítěti?
Papírová žákovská knížka nabízí jen zlomek informací než elektronická knížka iZUŠ. Dozvíte se ihned o docházce svého dítěte do všech předmětů, o veškeré probírané látce a známkách. Budete informováni o aktuálních akcích školy, všichni se dočtou o úspěších Vašeho dítěte na soutěžích a přehlídkách. Budete moct udržovat údaje o žákovi stále aktuální. Už nezapomenete podívat se do žákovské knížky, protože ji máte stále po ruce na svém počítači. Obsluha iZUŠ je snadná a intuitivní. Zvládnete ji stejně jako práci se svou e-mailovou schránkou.

Potřebujete omluvit své dítě z výuky?
Jednoduše zadejte důvod, proč se žák výuky nezúčastní, a učitel bude hned informován. Takto můžete omlouvat budoucí, ale i už proběhlé hodiny. Pravidelně jste upozorňováni na neomluvenou nedocházku svých dětí. Pokud se potřebujete spojit s někým ze školy, na jednom místě máte všechny kontakty na učitele i vedení školy.